menusearch
pishkesvatnezam.ir

مسئول کمیته کنترل -ارزیابی و نمایندگی شهرستانها

۱۳۹۵/۷/۲۰ سه شنبه
(0)
(0)
مسئول کمیته کنترل -ارزیابی و نمایندگی شهرستانها
مسئول کمیته کنترل -ارزیابی و نمایندگی شهرستانها
نام:جلال

نام خانوادگی:زرافشان

سمت:عضو هیئت مدیره ومسئول واحد کنترل و ارزیابی

شماره تماس:09171118602

سوابق کاری:
کاردان رشته عمران-بازنشسته اداره کل راه و شهرسازی استان فارس-عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته کنترل و ارزیابی و دفاتر نمایندگیهای سازمان در شهرستانها

طرا حی  -ن